โ€œ Ik heb Ellen meegemaakt als een erg professionele, inspirerende en warmhartige vrouw, die oprechte interesse toont en veel aandacht heeft voor de mensen om haar heen. Naast deze kwaliteiten die mij telkens naar haar lessen wisten te trekken, onderscheidde zij zich in het stukje humor die ze altijd op het juiste moment in de

“Pilates develops the body uniformly, corrects wrong postures, restores physical vitality, invigorates the mind, and elevates the spirit.” – Joseph Pilates